Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018
Trong tháng 7/2018, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 24.564,2 tấn, tăng 1,70% so cùng kỳ, tính đến ngày 15/7/2018, diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh là 83.464 ha, đạt 88,8% so kế hoạch vụ. Nhìn chung, sản xuất công nghiệp trong 7 tháng đầu năm tăng trưởng khá cao (tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2017); trong đó, nổi bật là ngành sản xuất và phân phối điện có mức tăng cao (tăng 29,70%). Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 7/2018 ước đạt 2.729,5 tỷ đồng (tăng 0,58% so tháng trước; tăng 11,19% so tháng cùng kỳ năm trước)...
Hoạt động ngành
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 toàn quốc
Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,15% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,78%; khu vực dịch vụ chiếm 41,82%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,25% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2017 là: 15,06%; 32,75%; 41,82%; 10,37%)...