Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,15% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,78%; khu vực dịch vụ chiếm 41,82%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,25% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2017 là: 15,06%; 32,75%; 41,82%; 10,37%)...
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi, sản lượng khai thác 6 tháng ước đạt 90.874 tấn (tăng 3,24% so cùng kỳ năm trước). Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 12.765,8 tỷ đồng (đạt 44,33% kế hoạch năm), tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 16.468 tỷ đồng (tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước). Ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 đạt 4.876,5 tỷ đồng (đạt 57,37% dự toán năm), giảm 7,28% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề xã hội tiếp tục có nhiều mặt chuyển biến…
Hoạt động ngành
Hội nghị Sơ kết công tác thống kê 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018
Trong 6 tháng đầu năm, công chức, người lao động Cục Thống kê đã đoàn kết, tập trung thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của ngành, định kỳ báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin phản ánh khách quan, sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đàu năm 2018 toàn tỉnh...
Tin khác liên quan
6 tháng đầu năm 2018: GDP tăng cao nhất kể từ năm 2011
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho rằng, mức tăng trưởng trên khẳng định tính kịp thời và hiệu quả trong việc Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018…